Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Januari 2020

(in verband met COVID19 zijn de annuleringsvoorwaarden aangepast. Neem hiervoor contact met ons op).

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Koffieschool en een opdrachtgever/cursist betreffende workshops, trainingen, hierna te noemen cursus en andere vormen van opleiding in de ruime zin van het woord.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als de Koffieschool en opdrachtgever/ cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen de Koffieschool en opdrachtgever/ cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en de Koffieschool (bij in-companytrajecten),

  • ofwel door invulling van een digitaal inschrijfformulier op onze website,

  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van de Koffieschool na een telefonische aanmelding. 

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever/cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door de Koffieschool. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving Kosten voor cursist
Meer dan 4 weken voor het begin van de cursus of opleiding    Geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus of opleiding    50% van de cursuskosten
Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus    Volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij de Koffieschool aanmelden.

Bij annulering van een trainingsdag binnen een van de opleidingen vindt GEEN restitutie van het opleidingsgeld plaats. De cursist krijgt eenmalig de mogelijkheid om de trainingsdag in te halen op een door de Koffieschool bepaalde datum. Wanneer de cursist dan niet kan, komt de trainingsdag te vervallen. De cursist/opdrachtgever dient zich daarnaast te houden aan de betalingsvoorwaarden. 

3.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-companyopdracht Kosten voor opdrachtgever
Meer dan 4 weken voor het begin van de cursus    Geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus    50% van de cursuskosten
Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus    Volledige cursuskosten

In geval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus of opleiding zijn/haar deelname beëindigd of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus of opleiding is niet toegestaan. 

Artikel 4. Annulering de Koffieschool

4.1 Een cursus of opleiding gaat door bij een minimumaantal deelnemers (zoals aangegeven in de trainingsinformatie), met uitzondering van een in-companytraining en één-op-één trainingen;

4.2 De Koffieschool kan een cursus zonder opgaaf van reden annuleren. De opdrachtgever/ cursist krijgt het reeds betaalde cursusgeld terug. 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Bij in-companytrajecten wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor de cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. De Koffieschool heeft het recht de prijzen van de cursussen gemotiveerd te wijzigen. 

5.2 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld;

5.3 De prijzen zijn inclusief gebruik van koffie en melk, tenzij anders overeengekomen;

Artikel 6. Facturering 

De cursist/opdrachtgever ontvangt direct na inschrijving/akkoord een factuur. Deze dient te zijn betaald binnen 14 dagen. Wanneer de cursus of opleiding start binnen 14 dagen na factuurdatum dan dient de betaling te zijn voldaan voor aanvang. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Incasso  

7.1 Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. Wanneer een betalingsregeling is getroffen dient betaald zijn voor de afgesproken data ander geldt ook hier dat recht op verdere deelname aan de cursus of examens wordt opgeschort.

De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan. 

7.2 Bij overschrijding van de betaaltermijn ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een eerste betalingsherinnering. Wanneer betaling dan nog uitblijft ontvangt deelnemer/ opdrachtgever een aanmaning. Hiervoor wordt €15,- (in btw) administratiekosten in rekening gebracht.

7.3 Wanneer na aanmaningen de betaling nog steeds is uitgebleven, wordt de vordering uit handen gegeven aan een met ons samenwerkend incassobureau.

Artikel 8. SCA Examens

Uitstel van examen kan kosteloos tot uiterlijk 2 maanden na de geplande examendatum. Na 2 maanden wordt het examen geannuleerd.  Opnieuw aanmelden is mogelijk. Hiervoor wordt 50% van de dan geldende SCA-certificaatkosten en kosten voor afname van het examen in rekening gebracht. 

Artikel 9. Herexamens

Een SCA-training kan één keer herkanst worden. Voor de afname van een herexamen worden extra kosten in rekening gebracht afhankelijk van de duur van het examen. Wanneer de cursist zakt voor het herexamen dan dient deze de training in z’n geheel over te doen. 

Artikel 10. Reistijd – reiskosten

Een cursus of opleiding vindt in principe plaats op één van de trainingslocaties van De Koffieschool. Wanneer de in-companytraining op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt wordt een reiskostenvergoeding van €0,24 ct/km in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door de Koffieschool uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij de Koffieschool, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Koffieschool mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksel hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. De Koffieschool heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen de Koffieschool en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht. 

Utrecht, 1 januari 2020