ALGEMENE VOORWAARDEN

Juli 2022

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Koffieschool en een opdrachtgever/cursist betreffende workshops, trainingen, hierna te noemen cursus en andere vormen van opleiding in de ruime zin van het woord.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als de Koffieschool en opdrachtgever/ cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen de Koffieschool en opdrachtgever/ cursist komt tot stand door:

– ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en de Koffieschool (bij in-companytrajecten),

– ofwel door invulling van een digitaal inschrijfformulier op onze website,

– ofwel door een schriftelijke bevestiging van de Koffieschool na een persoonlijke aanmelding per mail of telefoon. 

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever/cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door de Koffieschool. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving Kosten voor cursist
Meer dan 4 weken voor het begin van de cursus of opleiding Geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus of opleiding 50% van de cursuskosten
Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus Volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze voorafschriftelijk bij de Koffieschool aanmelden.

Bij annulering van een trainingsdag binnen een van de opleidingen of meerdaagse training vindt GEEN restitutie plaats. De cursist krijgt eenmalig de mogelijkheid om de trainingsdag in te halen op een door de Koffieschool bepaalde datum. Wanneer de cursist dan niet kan, komt de trainingsdag te vervallen. De cursist/opdrachtgever dient zich daarnaast te houden aan de betalingsvoorwaarden. 

Wanneer een deelnemer al één onderdelen van de opleiding met succes heeft afgerond dan kan deze voor dit onderdeel een vrijstelling aanvragen. De deelnemer dient dan een kopie op te sturen van het behaalde certificaat. Alleen dan worden de kosten van dit onderdeel in mindering gebracht op de opleiding. 

Wanneer de deelnemer recht heeft op restitutie van kosten dan ontvangt deze en creditnota en wordt het bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort. 

3.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-companyopdracht Kosten voor opdrachtgever
Meer dan 4 weken voor het begin van de cursus Geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus Volledige cursuskosten

In geval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus of opleiding zijn/haar deelname beëindigd of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus of opleiding is niet toegestaan. 

Artikel 4. STAP-Subsidie

Voor enkele opleidingen en training binnen ons aanbod kan STAP-subsidie worden aangevraagd bij het UWV. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de deelnemer zich in te schrijven bij opleiding of training. Na ontvangst van het STAP-aanmeldingsbewijs is de inschrijving definitief en gelden daarmee ook de annuleringsvoorwaarden. 

Artikel 5. COVID

Wanneer, door overheidswege gestelde verplichte beperkingen/maatregelen, de trainingen en of

workshop niet veilig door ons kan worden georganiseerd, al dan niet in aangepaste vorm, dan gelden

de volgende voorwaarden:

5.1 Deelname aan een training kan last minute kosteloos verplaatst worden mits de betaling is

voldaan. Wanneer bij afmelding de betaling nog niet is voldaan dan gelden de algemene

annuleringsvoorwaarden

5.2 Het kan zijn dat een training of workshop wel door kan gaan in een aangepaste vorm. De

deelnemer dient dan aanwezig te zijn. Hierover wordt de deelnemer tijdig ingelicht. Geldende

aanpassingen kunnen zijn:

a. Bij SCA introduction to coffee en SCA Sustainability Foundation worden de trainingen

ten tijde van een totale lockdown online gegeven. Deze trainingen worden

aangepast gegeven op meerdere trainingsdagen;

b. De groepsgrootte wordt kleiner waardoor eventueel de trainingsdatum dient te

worden aangepast;

c. Locatie kan worden aangepast;

d. Van deelnemers wordt gevraagd een vaccinatie- of testbewijs te tonen of ter plaatse

een thuistest af te nemen waarin door de Koffieschool wordt voorzien.

5.3 Wanneer een deelnemer corona heeft, in quarantaine zit of wacht op een GGD testuitslag, dan

kan de training voor deze deelnemer eenmalig kosteloos worden verplaats naar een door de

Koffieschool aangegeven datum. Hierbij dient de deelnemer wel al aan al diens

betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 6. Annulering de Koffieschool

6.1 Een cursus of opleiding gaat door bij een minimumaantal deelnemers (zoals aangegeven in de trainingsinformatie), met uitzondering van een in-companytraining en één-op-één trainingen;

6.2 De Koffieschool kan een cursus zonder opgaaf van reden annuleren. De opdrachtgever/ cursist krijgt het reeds betaalde cursusgeld terug. 

Artikel 7. Prijzen

7.1 Bij in-companytrajecten wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor de cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. De Koffieschool heeft het recht de prijzen van de cursussen gemotiveerd te wijzigen. 

7.2 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld;

7.3 De prijzen zijn inclusief gebruik van koffie en melk, tenzij anders overeengekomen;

Artikel 8. Facturering 

De cursist/opdrachtgever ontvangt direct na inschrijving/akkoord een factuur. Deze dient te zijn betaald binnen 14 dagen. Wanneer de cursus of opleiding start binnen 14 dagen na factuurdatum dan dient de betaling te zijn voldaan voor aanvang. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Incasso  

  • Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan. 
    • Bij overschrijding van de betaaltermijn ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een eerste betalingsherinnering. Wanneer betaling dan nog uitblijft ontvangt deelnemer/ opdrachtgever een aanmaning. Hiervoor wordt €15,- (in btw) administratiekosten in rekening gebracht.
    • Wanneer na aanmaningen de betaling nog steeds is uitgebleven, wordt de vordering uit handen gegeven aan een met ons samenwerkend incassobureau.

Artikel 8. (her)examens

8.1 SCA (her)examens

– Uitstel van examen kan kosteloos tot uiterlijk 2 maanden na de geplande examendatum. Na 2 maanden wordt het examen geannuleerd.  Opnieuw aanmelden is mogelijk. Hiervoor wordt 50% van de dan geldende SCA-certificaatkosten en kosten voor afname van het examen in rekening gebracht. 

– Een SCA examen kan één keer herkanst worden. Wanneer de cursist zakt voor het herexamen dan dient deze de training in z’n geheel over te doen. Herkansen kan per onderdeel tegen betaling van €25,- ex btw. 

8.2 SVH (her)examens

– De examendatum wordt in afstemming met de studenten bepaald. Deze datum wordt per email bevestigd. Wanneer een student annuleert vindt GEEN restitutie van het examengeld plaats. 

– Een SVH examen kan één keer herkanst worden. Wanneer de cursist zakt voor het herexamen dan dient deze de training in z’n geheel over te doen. Herkansen kan per onderdeel tegen betaling van €105,- ex btw (max 3 onderdelen). 

Artikel 9. Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de trainingen en werkzaamheden uitgevoerd worden zoals overeengekomen en dat onze trainers zorgdragen voor een veilige leeromgeving. Mochten er toch nog klachten zijn dan kunnen deze worden ingediend volgens ons klachtenprotocol zoals gepubliceerd op onze website.

Artikel 10. Reistijd – reiskosten

Een cursus of opleiding vindt in principe plaats op één van de trainingslocaties van De Koffieschool. Wanneer de in-companytraining op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt wordt een reiskostenvergoeding van €0,50 ct/km in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door de Koffieschool uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij de Koffieschool, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Koffieschool mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksel hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. De Koffieschool heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen de Koffieschool en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht. 

Utrecht, 1 oktober 2022